Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

FMIN I OMS 110116: REFERAT & INNTRYKK

forsvGenerelt

FMIN talte til et fullpakket OMS. Hun er meget dyktig, talefør og sjarmerende. Hvorvidt hun også er en pålitelig og sterk minister for Forsvaret av Norge gjenstår å se (se under).

Alle oppfordres STERKT til å stille i OMS kommende mandag da FSJ holder sitt foredrag. 

Hva alle vet:

 • Alle norske regjeringer siden 1990 har underfinansiert Forsvaret (FMIN er naturligvis også sørgelig klar over dette, men hvorvidt Regjeringen har tatt inn over seg den samme forståelsen er ikke like sikkert).
 • Forsvaret er i en elendig forfatning – kanskje enda verre enn under aprildagene i 1940 (FMIN har trolig den samme virkelighetsforståelsen – hvilket også ligger til grunn for FMR og Diesen/Narum-analysen, men om Regjeringen har tatt inn over seg den samme forståelsen er ikke like sikkert).
 • Organiseringen av Forsvarets øverste ledelse er uakseptabel. For det norske folk er Forsvaret noe helt annet enn NSB, på samme måte som FSJ er noe helt annet enn NSB-sjefen. Dersom Norge ikke kan forsvares, er alt annet i fare. Denne reelle situasjon må gjenspeiles enkelt og klart i organiseringen av Forsvarets øverste ledelse. FMIN og partiet Høyre hevdet at problemstillingen ville bli grundig utredet, men det var før siste stortingsvalg).
 • Norges nåværende regjering er ikke eneansvarlig, men medansvarlig for den begredelige tilstand Forsvaret befinner seg i.

FMIN har vist at hun ikke tar FSJ på alvor. Her er to eksempler:

 • Da hun ba FSJ om (det som alle oppfattet som) et fritt fagmilitært råd, ba hun samtidig om «ekspertråd» fra Tamnes-utvalget og McKinsey. Ett av «ekspertrådene» fra Tamnes er at man bør slå sammen krigsskolene (nevnt i FMR), et forslag som naturligvis er kjemisk fritt for innsikt.
 • Det neste eksempelet ligger i etableringen av en egen etat under Forsvarsdepartementet «for å styrke materiellforvaltningen og materiellinvesteringene i forsvarssektoren», og videre at «den nye etaten skal skilles ut fra Forsvaret og være direkte underlagt Forsvarsdepartementet.» Denne avgjørelsen fattet hun uten en gang å nevne saken for Forsvarssjefen.

Hva nå?

FMR anbefaler et absolutt minimumsforsvar – et førstelinjeforsvar – som skal forsvare Norge alene inntil allierte styrker ankommer. I sitt foredrag i OMS sa FMIN at hun ikke nødvendigvis vil støtte FMR, men kaste det om slik politiske/økonomiske overlegninger tilsier. Dette budskapet har hun forsterket overfor mediene i dag (12/1). Det er all grunn til å tro at hun ikke vil ta FSJ på alvor i fortsettelsen heller.

Fra foredraget (i hovedsak en begredelig affære)

FMIN begynte med en oversikt over positive utviklingstrekk som allehånde nye reformer, mer seiling i nord, en budsjettøkning i 2016 på 9,4 prosent (stort sett til for lengst bestilte F-35), økt aktivitet for Orion-flyene, styrking av E-tjenesten og sterk deltagelse i internasjonale NATO-operasjoner.

Hun gikk vider inn på en store utfordringer vi står overfor i årene fremover med å få til budsjettøkninger i en situasjon som krever samfunnsansvar og langsiktig bærekraft i norsk økonomi (i denne sekvensen ga hun inntrykk av at Forsvaret og etater som NSB må behandles likt). FMIN fremhevet at oljepris, kronekurs, flyktninger mm vil sette oss på store prøver, og at Norge må bruke mindre penger i årene fremover. Anmerkninger til ettertanke: Sentralbanksjefen spår nå at økonomien vil snu til det bedre fra sommeren 2017. I dag (12/1) var oljeprisen nede i under 31 dollar per fat. Statsministerens analyse er at oljeprisen snart er på vei oppover igjen. For øvrig var det ingen politikere som ønsket å styrke Forsvaret da oljeprisen var 110 dollar per fat. Poenget er at LTP må peke 10 – 20 – 30 år i fremtiden og ikke svinge med oljeprisen, ei heller bygges på en kort periode med dårlig økonomi (hvilket dessverre FMIN antydet vil bli gjort).

FMIN hevdet at den utenrikspolitiske situasjon forandrer seg raskt. I 2012 var Russland en «strategisk partner» og «den arabiske våren» bar preg av at det var vår i luften. I 2016 har vi Midtøsten i brann (ISIS), flyktningkrise, russisk maktbruk på Krim og i Ukraina, sterke gnisninger i EU og ikke minst: Russland bruker 20 prosent av BNP på Forsvaret, men europeiske NATO-land bruker i snitt 1,6 prosent (Russland har planlagt 4000 øvelser i 2016, mens NATO har planlagt 400). Utviklingen i nord går i Russlands favør.

Fra 2012 har Norge fokusert på beskyttelse av Norge gjennom et innsatsforsvar i NATO (anmerkning: hvilket nødvendigvis må ha bygget på en altfor snever, kortsiktig og optimistisk vurdering av den sikkerhetspolitiske utvikling – som ofte blir verre enn man «tror»).

FMIN beskrev seg selv som optimist og refererte general Ruges utsagn om viktigheten av optimisme i 1940. Hun presiserte viktigheten av å se realisme i forsvarsplanleggingen, sørge for å definere avfarende posisjon og bedømme risiko. Videre sa hun at vi nå kan registrere at Forsvaret har vært underfinansiert fra 1990, at driftsbudsjettet har vært helt utilstrekkelig for å drifte strukturen og at varslingstiden før et angrep nå er timer/dager.

FMIN etterlot ingen tvil om at man vil legge politiske vurderinger til grunn ved behandlingen av FMR og LTP. Disse vurderingene vil komme under overskrifter som «teknologi», vurdering av «viktige mot essensielle kapasiteter» og «aksept for risiko» (altså betegnelser som gir rom for alle slags tolkninger).

FMIN kom med meget positive vurderinger av F-35 anskaffelsene (imponert over Lockheed Martins 1600 meter lange produksjonslinje), over at USA ikke har senket blikket fra Norge (selv om Sør-kinahavet får mye oppmerksomhet) og at Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettene i årene fremover (ingen konkrete løfter).

FMIN presiserte avslutningsvis at hun både har ansvaret for Forsvaret og et ansvar som medlem av et regjeringskollegium. Hun lovet åpenhet omkring LTP-prosessen.

Spørsmål fra salen

(TR) Bør samarbeidet mellom NATO og EU styrkes? FMIN: Ja. (Anmerkning: Uansett hva som skjer i våre nordområder vil vi kun kunne påregne støtte fra USN og RN i våre farvann).

(NN) Er det mulig med brede forlik i Stortinget? FMIN: Ja, det er en betingelse. Men ett storting kan ikke binde neste, og selv en vedtatt LTP er gjenstand for årlige budsjettdiskusjoner.

(OGR) Norge har forpliktet seg overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP over kommende 10-årsperiode. Denne forpliktelsen vil bli innfridd dersom de tilleggskapasitetene som ligger i FMR blir finansiert. Har Norge til hensikt å møte budsjettforpliktelsen overfor NATO? FMIN: Svadasvar.

(JG) FMR anbefaler anskaffelse av 4 undervannsbåter. Vi burde som et minimum anskaffe 6. Det er sterkt bekymringsfullt ut fra et A/U-perspektiv om vi ikke erstatter Orion-flyene. Dersom anskaffelsen av F-35 medfører at vi ikke har råd til å holde oss med andre viktige strukturelementer, så må antall F-35 reduseres. Kommentarer? FMIN: Svadakommentar («alt ligger på bordet til vurdering—–«)

(NN) Minnet om befalsorganisasjonenes OPPROP (2-prosentmålet).

(NH) FMIN henviste til general Ruges optimismeerklæring i 1940. Vi bør imidlertid først og fremst minnes general Fleischer. Han sørget for mobilisering (sammen med Fylkesmannen), og deretter trening og meget effektiv kamp mot okkupasjonsmakten til juni 1940 (anmerkning: som takk ble han hundset og herset med av en udugelig regjering inntil han skjøt seg). Spørsmål: FSJ har anbefalt et absolutt minimum førstelinjeforsvar som skal holde til allierte forsterkningsstyrker ankommer. Vil det bli redegjort for hvordan denne essensielle sammenhengen blir tatt hensyn til i LTP? FMIN: Svadasvar.

Undertegnedes konklusjon

 • FMIN har ikke til hensikt å innfri 2-prosentforpliktelsen overfor NATO.
 • FMIN har tenkt å tukle ganske mye med FMR. Vi må sørge for at det norske folk stoler på at FSJ er den aller beste til å fremme forslag til regjering og storting om et best mulig balansert forsvar av landet. Videre bør folk flest bringes til å forstå at deres sikkerhet settes på spill dersom politiske «eksperter» skal tillates å redusere minimumsforslagene i FMR.
 • Vi som engasjerer oss MÅ støtte FSJ og hans FMR (selv om FSJ skulle bli tvunget til å revidere sine standpunkter må vi støtte FMR), og dertil gå målbevisst og kompromissløst inn for 2-prosentmålet som vil gi Norge et sterkt nok forsvar, for eksempel 6 undervannsbåter med en opsjon på flere og erstatning av Orion-flyene.
 • Av foranstående grunner må ALDRI MER finansieres for å holde koken til stortingsvalget i 2017. Dertil må vi andre som engasjerer oss arbeide målbevisst videre uten hensyntagen til partipolitiske forskjeller (alle må med!).

Og som vanlig

Forsvarsministerens tale, som må leses i sammenheng med foranstående, blir å finne på hjemmesiden til Oslo Militære Samfund.

 

Steinar R. Paulsen

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

More from category

KLIMAAVTALEN 2015
KLIMAAVTALEN 2015

196 land har nå signert et dokument som innebærer kamp mot menneskeskapte gassutslipp til atmosfæren. Kampen er [Read More]

THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)
THAILAND – ET UTVIKLINGSLAND (RAPPORT NR. 2)

Da min kone og jeg kom til Thailand i 1989, var biltrafikken i Bangkok utrolig plagsom. Det tok bokstavelig timer å [Read More]

BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET
BANGKOK UNDER MILITÆRSTYRET

Min kone og jeg bodde i Bangkok fra 1989 til 1999, og har besøkt Thailand minst to ganger i året siden den tid. [Read More]

TIL UNGDOMMEN (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)
TIL UNGDOMMEN (TENK PÅ NOEN TALL:  10 000 – 5 300 –  15 300)

Begrepet bærekraftig utvikling («sustainable development») ble lansert i rapporten Vår felles framtid som ble lagt [Read More]

HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?
HVORFOR FORTELLER IKKE MEDIENE SANNHETEN?

Fra bloggen til en av kommentar.no’s helter,Hege Storhaug, har vi tillatt oss å sakse dettte: Hvorfor forteller [Read More]

BLIR DET KRIG?
BLIR DET KRIG?

I dag (5/1) rapporteres det på alle snørr – og – tårer – kanalene til NRK at ingen NATO-land vil levere [Read More]

JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE
JA TIL LUNDESTAD, NEI TIL JAGLAND OG KACI KULLMANN FIVE

I et Norge der rammene for ytringsfrihet og åpen debatt stadig innsnevres og snart har like dårlige betingelser som i [Read More]

Insider

Archives