Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

EN SKANDALE AVSLØRT

kystvaktStatsminister Erna Solberg har forpliktet Norge til å øke forsvarsbudsjettet til 2 – to – prosent av BNP innen 2024. SP var det første politiske partiet som ga full støtte til budsjettløftet. Et enstemmig FrP gjorde det samme. Det gjorde også 17 av 19 fylkeslag i Høyre og hele 13 organisasjoner med tilknytning til Forsvaret. Finansminister Siv Jensen stod i front da FrP enstemmig gikk inn for 2-prosentmålet (2024), og forsvarsminister Ine Marie Søreide Eriksen var en del av Oslo Høyre, da Oslo Høyre gikk inn for 2-prosentmålet (2024). Den som umiddelbart og brutalt sviktet sitt eget løfte var statsminister Erna Solberg. Hun bagatelliserte først Norges 2-prosentforpliktelse (2024), hvoretter hun benyttet hele sin tyngde til å få Høyres landsmøte til å fjerne tidsangivelsen (2024) fra 2-prosentmålet Hun oppnådde derved å gjøre vedtaket meningsløst. Jeg har tidligere anklaget forsvarsministeren for å ikke ha tyngde nok i regjeringskollegiet til å få oppslutning om 2-prosentmålet (2024), og dertil anklaget henne for å gjøre seg til statsministerens løpepike. Det første er åpenbart riktig (statsministeren dikterer hvor skapet skal stå), mens løpepikepåstanden kan være litt urettferdig. Men bare litt! Klassekampen kom nemlig i dag (29/8) med en sensasjonell avsløring: I februar i år ba Forsvarsministeren om betydelig mer penger til Forsvaret enn statsministeren var og er villig til å bevilge. Forsvarsministeren pekte på at mindre bevilgninger vil bety et svekket nasjonalt forsvar, at NATO må ta enda mer ansvar for forsvaret av Norge (enn 2-prosentmålet (2024) impliserer) og at Norge vil bryte med den norske forsvarspolitikk som har vært ført siden 1949 dersom hennes krav ikke skulle bli akseptert. Hun vant ikke frem. Dersom forsvarsministeren skulle forbli på sin post, måtte hun adlyde statsministerens ordre. Hun valgte å bli på sin post og tok lojalt ballen videre inn i sitt departement. Synd! Etter tapet i regjeringen har forsvarsministeren i åpen tale og skrift hevdet at Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) gir Norge et formidabelt forsvarsløft, selv med et betydelig lavere forsvarsbudsjett enn hun i et hemmelig regjeringsnotat beskrev som et minimumsbudsjett. Dette er å vise forakt for velgerne! I tillegg: På et eller annet finurlig og ytterst pussig vis innrettet Forsvarssjefen sitt primære fagmilitære råd (FMR) etter en budsjettramme som ligger betydelig under 2-prosentmålet (2024). Hvem lånte han sitt øre til mon tro – var det til forsvarsministeren eller var det til statsministeren. Forsvarssjefen har imidlertid klokt nok lagt inn elementer i sitt FMR som sammen med primærforslaget vil munne ut i en budsjettramme nær 2-prosentmålet (2024) dersom Høyre/FrP-regjeringen skulle bestemme seg for å ta rev i seilene. Det er imidlertid ikke sannsynlig, siden budsjettsviket nå gjennomsyrer regjeringen, inkludert forsvarsdepartementet, hvilket også setter håndjern på forsvarsledelsen. Nå ligger Forsvarets skjebne i Stortingets hender, og Stortinget har ingen grunn til å ta regjeringens argumentasjon og tallmateriale for god fisk. Dette understrekes av dagens avsløringer i Klassekampen!

Stortinget bør ikke diskutere om budsjettøkningen skal være 150 -, 160 – 175 – eller 185 milliarder kroner over 20-årsperioden. Denne diskusjonen er nemlig ikke den viktigste. Den viktigste diskusjonen vil være utviklingen i forsvarsbudsjettet gjennom kommende fireårsperiode. Det fremgår av FMR at det foreslåtte «førstelinjeforsvaret» krever budsjettøkninger på 3 milliarder kroner hvert år i de kommende fire år (2017: 3 milliarder, 2018: 6 milliarder, 2019: 9 milliarder og 2020: 12 milliarder), altså en samlet budsjettøkning på 30 milliarder kroner over kommende fireårsperiode, hvoretter kjøpekraften i budsjettet må opprettholdes. Det avgjørende tallet i dag er hverken 150 eller 185, men 30. Den første politiske milepælen er ikke år 2034, men 2020. For øvrig legges det opp til innsparingsmål som synes meget urealistiske. Regnestykket går ikke i hop. Ikke denne gangen heller. Hver gang man har iverksatt spare – og rasjonaliseringstiltak i Forsvaret, har man endt opp med en dyrere struktur enn den man gikk ut fra. De oppgaver som skal kunne løses, og den operative ambisjon som langtidsplanen legger opp til, vil faktisk ikke kunne ivaretas med den finansiering eller den struktur planen foreslår. Stortinget bør vedta at Norge skal vedta 2-prosentmålet (2024), at forsvarsbudsjettet trappes opp med minimum 30 milliarder gjennom kommende fireårsperiode og at kjøpekraften i budsjettet blir opprettholdt.

Hæren og HV er ikke behandlet i LTP. Nils Holme skriver følgende om Hæren: «Uansett fremtidig struktur for Hæren er det nødvendige behov som må dekkes snarest. Forsvaret må settes i kampklar stand nå.» (www.tjodareik.no).

Statsminister Erna Solberg er ikke opptatt av at nordmenn flest ikke vil oppleve et 9. april om igjen. Nordmenn flest roper ALDRI MER, men hun vil (kan?) ikke høre det! Vi er faktisk i den utrolige situasjon at vi må kunne anta at vår statsminister fra Høyre setter alle sine kort på at Stortinget vil feste lit til LTP, og at 2-prosentmålet (2024) vil forsvinne som dugg for solen. Dersom det skjer, vil (og bør) sviket føre til en massiv politikerforakt. Og i en slik situasjon må våre folkevalgte være klar over at den grunnleggende årsaken til politikerforakt er politikernes forakt for folket. Eller som tidligere sjef i Bank of England, Mervyn King, nylig uttalte til Klassekampen: «Overalt i den industrialiserte verden trues tilliten av kløften mellom den politiske klassen og et stort antall desillusjonerte og misfornøyde velgere. Til tider kan det se ut til at den styrende klasse har mistet troen på folket, og at folket har mistet troen på styresmaktene. De to sidene virker ute av stand til å forså hverandre.»

Finansminister Siv Jensen har bak seg et enstemmig FrP i kravet om at Norge må møte sin 2-prosentforpliktelse (2024) overfor NATO. Gjennom fremleggelsen av LTP ser det ut til at hun har sviktet NATO-forpliktelsen og sveket sitt parti. Det må få følger!

Onsdag den 24. august fikk forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide inn en kronikk i VG under tittelen «Kampkraft og bærekraft». Den ordrike og stort sett tall-løse kronikken underbygger argumentasjonen i det foranstående. I kronikken strør hun om seg med selvfølgeligheter og påstander om tidligere synder, ved siden av at hun hevder at Forsvaret vil styrkes dersom bare Stortinget vedtar «hennes» LTP. De som tror at Forsvaret er et instrument for distriktspolitikk og ikke kun for å beskytte land og folk, må ikke vinne frem, skriver forsvarsministeren. Det er ikke vanskelig å være enig med henne i dette. Men når hun tar med Forsvarets personellorganisasjoner, ekspertgrupper og «interessegrupper» (grupper som vil Forsvaret vel) i samme pennestrøk, er hun på ville veier. Forsvarspensjonister, personellorganisasjoner og uavhengige ekspertgrupper besitter nemlig en like god innsikt i sikkerhets – og forsvarsspørsmål som forsvarsministeren og hennes lydige maktapparat gjør. Forsvarsministeren burde ta imot all den støtte hun kan få fra disse grupperingene, og ikke sparke dem på skinnleggen. Som det fremgår av foranstående, vil Forsvarssjefen trenge en økning av forsvarsbudsjettet på 30 milliarder kroner over årene 1917, 1918, 1919 og 1920 (hvoretter kjøpekraften i budsjettet må opprettholdes) for at Norge skal kunne få et minimalt førstelinjeforsvar. I sin artikkel slår forsvarsministeren fast at hun vil få til det samme med årlige økninger i forsvarsbudsjettet fra 2017 som bringer det opp til 7,2 milliarder kroner over dagens nivå i 2020. Det står rett og slett ikke til troendes! Og etter dagens avsløringer i Klassekampen må følgende kunne hevdes: Hun tror ikke på det selv!

Det verste som kan skje er om den politiske klasse vil bruke Forsvaret til et distriktspolitisk redskap, ikke til et redskap for å beskytte land og folk.  

I dag (26/8) bringer Aftenposten forsvarsnytt fra våre politiske partier, og det er lederne for den politiske klassen som her uttaler seg til sitt talerør. Overskriften er «Arbeiderpartiet, KrF, SV, og SP om Forsvaret: Vi har ikke bestemt oss». Det som står i overskriften er upresist. Det viktigste den politiske klasse kan foreta seg er nemlig å gi budsjettrammer. Og det har SP gjort. Partiet var, som foran nevnt, først ute med å gi full støtte til at forsvarsbudsjettet skal økes til 2 prosent av BNP innen 2024.

AP sitter på gjerdet, hvilket er forståelig. Men den forsvarsinteresserte opinion vil nok ønske seg at partiet vil slå til med full og konkret støtte til 2-prosentmålet (2024) og til 30 milliard-økningen av forsvarsbudsjettet over de neste 4 år (hvorav 3 milliarder i 2017). Anniken Huitfeldts vage krav om mer penger i 2017-budsjettet vinner henne ingen stemmer.

KrF og SV vil vente med å uttale seg til høringsrunden er over. Så får vi bare vente, dog med vanlig visshet om at SV-holdningen til USA og NATO også denne gangen vil prege partiets holdning til Forsvarets struktur og kapasiteter.

Venstre (forsvarspolitiske leder: Bernt Stilluf Karlsen/19 ledende roller i næringslivet) er et unntak. Partiet sier ikke et ord om 2-prosentmålet (2024) eller andre budsjettalternativer. Derimot har partiet noen snodige strukturinnspill. Uten en tanke på alle de simuleringer og stabsvurderinger som ligger bak vedtaket om å anskaffe 52 stykker F-35 kampfly, vil partiet utsette kjøp av 18 kampfly for å kunne finansiere hær og HV (upresise formuleringer om helikopterkapasitet, tilstedeværelse i Finnmark, luftvern, artilleri), før det like ullent slås fast at partiet ønsker et slagkraftig (?) HV med en større «hærreserve» som kan brukes innenlands og utenlands. Vil partiet gjøre HV til storebror og Hæren til lillebror mon tro? Venstre er mer presis hva angår hva det ønsker å beholde, nemlig Kystjegerkommandoen, Sjøheimevernet, Evenes og Andenes. Partiet vil ikke kjøpe nye P-8 Poseidon overvåkningsfly, men forlenge levetiden til våre gamle Orion-fly (her vil nok Trine Skei Grande bli visket noen ord i øret om visse realiteter som hun ikke er kjent med). Til slutt følger et fullstendig håpløst og uforståelig ønske om å «dempe økningen i fregattkapasiteten», hvilket må være partiets plan for styrking av Forsvaret i nord-områdene. Men hvor er Pokémon? Advarsel: Regjeringen må ikke la Venstre få noen rolle i koordineringen av arbeidet i Stortinget med LTP.

STEINAR R. PAULSEN    

Next Topic:

Leave a Comment

More from category

KONVERTERINGER OVER EN LAV SKO
KONVERTERINGER OVER EN LAV SKO

I følge Romsdals Budstikke skal mitt barndomshjem – historiske Bud Prestegård – gjøres om til bofellesskap [Read More]

OPPROP TIL REGJERINGEN
OPPROP TIL REGJERINGEN

I dag, 11. november 2015, står for første gang 13 forsvarsorganisasjoner sammen om et opprop til regjeringen. Som [Read More]

NRKS VALGOMAT – ITJ SÅ TOIJLLATT LÆLL
NRKS VALGOMAT – ITJ SÅ TOIJLLATT LÆLL

valgomat NRK-TV hjelper deg. Også med å innse hvilket parti du bør stemme på ved valget 14. september. [Read More]

BLATTER VALGTE Å TA EN JENS
BLATTER VALGTE Å TA EN JENS

FIFA-president Sepp Blatter har i mange år vært leder for en organisasjon som beskyldes for å ha vært råtten og [Read More]

VENSTRE OG KRF GNAGER PÅ REGJERINGEN
VENSTRE OG KRF GNAGER PÅ REGJERINGEN

Høyre/FrP-regjeringen trenger ingen fiender som har Venstre og KrF som samarbeidspartnere. Så flittige er disse to [Read More]

PINLIG!
PINLIG!

Det vi i min oppvekst i Romsdal kalte snevær i mars, heter nå ekstremvær og lammet torsdag hele hovedstadsområdet [Read More]

NOBELKOMITEEN BØR AVVIKLES I SIN NÅVÆRENDE FORM!
NOBELKOMITEEN BØR AVVIKLES I SIN NÅVÆRENDE FORM!

Den gir blanke blaffen i Alfred Nobels testamente vedr. kriteriene for fredspristildelingene. Den har, ikke minst under [Read More]

Insider

Archives