Et annerledes nettmagasin
Wednesday July 18th 2018

FORSVARSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

ineTradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første tale i OMS. Det var fullt hus. Hun holdt seg til Langtidsplanen for Forsvaret (LTP), og kom ikke med noe nytt av betydning. De første benkene var besatt av Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, og andre representanter for Forsvarets øverste ledelse. Alle var i full uniform. I salen befant det seg en høflig skare av tilhørere. Noen av dem var sikkert vel bevandret i materien (personer fra Forsvaret, journalister, analytikere og debattanter), mens det store flertallet trolig var der for å lytte til forsvarsministerens nyttårstale. Og som nyttårstale betraktet, var talen god. Ine Marie Eriksen Søreide (bildet/regjeringen.no) har lært sin lekse. Det er for tiden faktisk et imponerende antall flinke piker som er med på å bestemme hva slags forsvar Norge skal ha i fremtiden. Erna Solberg, Siv Jensen, Ine Marie Eriksen Søreide, Trine Skei Grande, Anniken Huitfeldt og Liv Signe Navarsete er noen av dem. Dette ikke til forkleinelse for andre. De har blant annet det til felles at de alle taler innsiktsfullt om et Forsvar i hvilket de aldri har tjenestegjort. De har alle dyktige sekretærer og rådgivere. Forsvarsministeren kan i så måte støtte seg til et fremragende rådgiverapparat med omfattende operativ – og administrativ erfaring. Den fremste av dem er naturligvis hennes militære departementsråd (Forsvarssjefen).

Forsvarsministeren takket Høyres støttepartier for å ha skapt et stort og solid flertall i Stortinget bak LTP. Hun takket spesielt Høyres to store støttepartier, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet for lojalt samarbeid. Dessuten berømmet hun Forsvarssjefen (som hun adresserer som «Haakon») for hans store bidrag til LTP. Hun vet at ros og fortrolighet skaper god stemning – og besegler lojalitet. Man får anta at partienes oppslutning om LTP vedvarer gjennom behandlingen av Hær – og HV – delen av LTP, som trolig vil foreligge i mai 2017. Arbeiderpartiets støtte til regjeringskoalisjonen hva angår Forsvaret, kan også gi drahjelp til Høyre og FrP i årets valgkamp, men neppe gi flere stemmer til partiet selv (siste meningsmåling kan gi en pekepinn om hvor hen det bærer). Dersom Høyre, FrP, KrF, Venstre og Arbeiderpartiet slutter fullt opp om en fullstendig LTP, vil trolig forsvarssaken ikke spille noen betydningsfull rolle under valginnspurten. Da stiger også mulighetene for at Ine Marie Eriksen Søreide også vil holde neste nyttårstale i OMS. Vi skal imidlertid absolutt ikke glemme den rolle SP spiller i forsvarsdebatten. Partiet var det første som støttet NATO-målet, nemlig at forsvarsbudsjettet skal økes til 2 prosent av BNP innen 2024. Det er sannsynlig at partiet vil fastholde denne støtten. Denne rakryggetheten, sammen med en tilsvarende rakryggethet i innvandrings – og integreringsspørsmål, og dertil partiets holdning til EU/EØS (ulv og kommunesammenslåing kommer i tillegg), vil kunne bringe SP til over 12 prosent ved kommende stortingsvalg. Ved å stå for klare – og for all del – skikkelige nasjonalkonservative holdninger, kan riktig mange komme til å gi sine stemmer til SP ved stortingsvalget (siste meningsmåling kan gi en pekepinn om hvor det bærer hen).

Forsvarsministeren orienterte om forsvarsbudsjettet – og dets effekt over de neste fire år, og hun ga en tilsvarende orientering om de neste to decennier. Alt i henhold til LTP (bortsett fra en reduksjon i spareprogrammet – se under). Det er langt lettere å snakke om planene for de neste 20 år enn planene for de neste 4. Vi vet nemlig alle at budsjettet i Norge kommer for ett år av gangen. Vi vet også at ett storting ikke kan binde neste storting. 20 år – to decennier – er en riktig lang periode! Vi antar at vi kan stole på dette års budsjett. Dessuten ville det vel være for drøyt om bevilgningene over de neste fire år vil fravike LTP i særlig grad. Men vi bør heller ikke bli forbauset om vi får flere langtidsplaner gjennom kommende 20-års periode. Allerede er spareprogrammet for perioden (som forøvrig ingen vettuge mennesker bør feste lit til) redusert fra 40 – til 33 milliarder kroner.

Under NATOs toppmøte i Wales i september 2014 skrev statsminister Erna Solberg under på at Norge vil følge NATO-målsettingen om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP innen 2024, og deretter sørge for at kjøpekraften i budsjettet opprettholdes. Dette fikk enstemmig støtte fra SP, FrP og 17 av 19 fylkeslag i Høyre. Statsministeren sørget imidlertid for at 2024 ble fjernet fra Høyres 2-prosentvedtak, hvorved vedtaket ble meningsløst. Det var statsministerens hensikt. FrP bøyde seg for Høyre, og Arbeiderpartiet bøyde seg så for Høyre og FrP (og, akk ja, også for KrF og Venstre) da langtidsplanen ble «behandlet» og vedtatt i Stortinget. Det eneste som sitter igjen fra diskusjonen om NATO-målet er politikerforakt.  Under spørsmålsrunden etter forsvarsministerens nyttårstale, fikk hun spørsmål om når hun tror Norge når NATO-målet. Hun svarte at NATO-målet er et bevegelig mål og at BNP kan øke og falle. For noen land med lavt BNP, belærte hun forsamlingen, er det enkelt å nå NATO-målet, mens det er mer krevende for land med et høyt BNP. Greit å vite! Det forsvarsministeren kunne sagt var at Norge kun har hatt 2 år med negativ BNP-vekst mellom 1960 og 2016. Det var i 1988 (-0,2 prosent) og i 2009 (-1,9 prosent). Dersom regjering og storting ber til høyere makter om et BNP-fall som vil medføre at budsjettanslagene i den vedtatte LTP vil utgjøre 2 prosent av BNP, så er sjansen for å bli bønnhørt ultraminimal.

LTP omfatter kun Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Luftforsvaret er rimelig fornøyd med fly-anskaffelsene, muligens såpass fornøyd at man sitter temmelig musestille hva angår flybaser og operative forhold. I Sjøforsvaret er man rimelig fornøyd med LTP hva angår Kystvakten, man følger situasjonen for marine – og kystjegere med argusøyne. Sjømilitære Samfund er sterkt misfornøyd med den stemoderlige behandling Marinen har fått. Hovedtyngden av landets sjømilitære ekspertise sitter i området omkring Haakonsvern. Den er samlet og organisert i Sjømilitære Samfunds maritime strategigruppe (MARSTRAT). Den har argumentert for en minimumsmarine bestående av 5 fregatter (som i LTP), for 6 nye undervannsbåter (LTP: 5) og for opprettholdelse av antall kystkorvetter på dagens minimumsnivå. Dessuten ser de sjømilitære ekspertene behov for å styrke opplæringen i Sjøforsvaret kvalitativt og kvantitativt. Det å investere i utdannelse og godt utdannet personell, kan direkte omsettes i øket forsvarsevne. Et spesielt krav er at Sjøkrigsskolen forblir under Sjefen for Sjøforsvaret. Det er et alvorlig problem med alt dette. Problemet er at Forsvarsdepartementet fullstendig ignorerer nevnte sjømilitære ekspertise og behandler den som avdanket, irrelevant og/eller representerende særinteresser uten å se helheten. De som bedriver disse hersketeknikkene bør skiftes ut av hensyn til landets sikkerhet.

Forsvarsdepartementets pågående analyse av Hæren og HV følges med stor interesse. Begge deler er nylig gjennomanalysert av landforsvarets beste krefter. Nå skal forsvarsministerens militære departementsråd (Forsvarssjefen) analysere på nytt. I mai vil velgerne se hva som er igjen av den foreliggende analyse, og hva slags Hær og HV forsvarsdepartementet (regjeringen) ønsker seg i fremtiden. En nærliggende spådom er at Høyre, FrP og Arbeiderpartiet vil sørge for at Stortinget vedtar det som måtte bli fremlagt. Og så kommer stortingsvalget.

Man hadde en litt komisk tildragelse under spørreperioden etter nyttårstalen. Kontreadmiral Per Sollien reiste seg og ba alle som var imot nedleggelsen av Andøya rekke opp hånden. Den eneste hånden jeg så var min egen. Forsvarsministeren fikk naturligvis et lite anfall av latterkrampe. Det er helt åpenbart at mange i salen var imot nedleggelse av Andøya. Noen må ha holdt hendene i ro fordi de protesterte mot innføring av en ny (u)skikk (demonstrasjon mot taleren). Men et godt knippe hadde neppe innsikt i sakens realiteter. Respekt for ministeren, admiralitetet/generalitetet på første benk og stortingsflertallet (en vedtatt LTP) kan være en tredje grunn. La oss imidlertid håpe at Andøya beholdes som base for maritime overvåkningsfly og mottakssted for allierte forsterkninger. De maritime flyene har sin store misjon før kamphandlingene begynner. Når kamphandlingene begynner må de maritime overvåkningsflyene ut av fiendens operasjonsområde. Det er utvilsomt slik at Arbeiderpartiet gikk med på nedleggelsen av Andøya (LTP) fordi Høyre/FrP-regjeringen innbilte dem at Andøya ikke kan beskyttes mot luftangrep, og at Evenes ligger innenfor en planlagt luftvernparaply. Tja, et faktum i den forbindelse er vel at allierte forsterkningsstyrker har med seg adekvate luftvernsystemer (det å ha adekvat mineryddingskapasitet er kanskje en større utfordring når allierte forsterkningsstyrker ankommer sine landsettingsområder). En eventuell nedleggelse av Andøya fører med seg noen alvorlige pekuniære problemer. På Andøya har man blant annet skikkelige hangarer for de nye P-8 Poseidon flyene. Dersom flyene skal opereres fra Evenes, må nye hangarer bygges. Og prisen? Dessuten har Andøya den tradisjon, bemanning og infrastruktur som er nødvendig for å operere maritime overvåkningsfly (og ta imot allierte forsterkningsstyrker). Det man river ned på Andøya, må bygges opp på Evenes. Og prisen? Hva blir konsekvensene for øvrige investeringer og gripbar kampkraft?

Steinar R. Paulsen

 

Previous Topic:
Next Topic:

Leave a Comment

More from category

TRUMP HAR BEGÅTT EN  MAJESTETSFORNÆRMELSE
TRUMP HAR BEGÅTT EN MAJESTETSFORNÆRMELSE

  Skal man tro mediene gjør ikke USAs demokratisk nyvalgte president Donald Trump annet enn tabber. Men det [Read More]

DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956
DEN HISTORISKE LENINGRAD-ESKADREN I 1956

  Året er 1956 og «Den kalde krigen» mellom Øst og Vest har blitt til en ubehagelig realitet i løpet av de [Read More]

ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON
ELITISME – UNDERKASTELSE – REVOLUSJON

Alle og enhver kan se at den utvikling Vesten har erfart etter 1990 har vært preget av stagnasjon. I USA er store [Read More]

PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT
PRESIDENT DONALD TRUMP SKAPER ENGASJEMENT

Den 21. oktober 2015 ble Raymond Johansen (AP-ex SV) byrådsleder i Oslo. Han leder Oslos byråd utgått fra [Read More]

TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH
TRUMP’S GLIMRENDE OG KRAFTFULLE INAUGURATION SPEECH

We the citizens of America have now joined a great national effort to rebuild our county and restore its promise for [Read More]

FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
FINANSMINISTEREN I OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)

Finansministeren holdt en svært god tale i OMS. Det var som forventet. Hun unngikk å gå i dybden, og holdt seg til [Read More]

DONALD TRUMP
DONALD TRUMP

Den 11. januar holdt Donald Trump sin første pressekonferanse. Den ble dekket i nyhetssendingene. Dessuten dekket URIX [Read More]

Insider

Archives